Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla Birbirleriyle ve Müşteriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik

 1. 23.03.1983/17996
  Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı
  Yürürlüğe Giriş Tarihi: 23.03.1983

 

BİRİNCİ BÖLÜM

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Amaç

MADDE 1Bu Yönetmeliğin amacı, Turizm işletmesi belgesi sahiplerinin birbirleriyle, müşterileriyle ve Bakanlıkla karşılıklı ilişkileri ile hak ve yükümlülüklerini uluslararası kurallar doğrultusunda düzenleyerek, bu ilişkilerden doğacak anlaşmazlıkları asgariye indirmektir.

Kapsam

MADDE 2Bu Yönetmelik otel işletmeleri ile Seyahat Acentalarının ilişkilerine, aralarında düzenleyecekleri sözleşmelerin usul, şekil ve kapsamına, anlaşmalarda sarahat bulunmayan hallerde uygulanacak kurallara karşılıklı hak ve sorumluluklarına, turizm işletmelerinin müşterileri, birbirleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilerine ait hükümleri kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 3Bu yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesinin C) fıkrasının (1) no’lu bendi uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4Bu yönetmelikte yer alan:

 1. a) “Bakanlık” Kültür ve Turizm Bakanlığını,
 2. b) “Turizm işletmeleri” Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
 3. c) “Otel İşletmeleri” Bakanlıkça belgelendirilmiş asli ve yardımcı konaklama tesislerini,
 4. d) “Otelci” asli ve yardımcı konaklama tesisi işletmelerini,
 5. e) “Seyahat Acentası” turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkânları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari kuruluşları,
 6. f) “Rezervasyon” Turizm işletmelerinde isim belirterek yer ayırtma ve kayıt işlemini,
 7. g) “Grup” aynı rezervasyondan yararlanan acenta ve otel işletmeleri tarafından bir bütün olarak kabul edilen, en az 11 kişiden oluşan müşteri topluluğunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

SEYAHAT ACENTALARI İLE OTEL İŞLETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

BİRİNCİ KISIM

SÖZLEŞMELER

Otel Sözleşmeleri

MADDE 5Acenta ile otel arasında yapılacak otel sözleşmelerinde akit serbestisi esastır. Böyle bir özel sözleşme olmaması halinde veya özel sözleşmede yer verilmeyen tüm konularda bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Otel Sözleşmesi Türleri

MADDE 6Acenta ile otel işletmeleri arasında üç çeşit otel sözleşmesi düzenlenebilir.

 1. a) Bireysel olarak seyahat eden (münferit) müşterilerle ilgili sözleşmeler,
 2. b) Grup olarak seyahat eden müşterilerle ilgili sözleşmeler,
 3. c) Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılacak (kontenjan) tahsis sözleşmeleri.

İKİNCİ KISIM

OTEL SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ORTAK KURALLAR

Otel Sözleşmesinin Meydana Gelmesi

MADDE 7Bir otel sözleşmesinin oluşması, acentadan otelciye yapılacak rezervasyon talebi ile başlar.

Rezervasyon talebinin yazılı olması gerekir. Sözlü talepler, en geç bir hafta içinde otelciye ulaşacak şekilde yazılı olarak (mektup, telgraf, telex vb.) teyid edilir.

Otel Sözleşmelerinin Kapsamı

MADDE 8Otel sözleşmelerinde aşağıdaki hususlar belirtilebilir.

– Taraflar

– Rezervasyon süresi (başlama, sona erme kesintiler)

– Rezervasyonların süre içindeki dağılımı (odalara ilişkin ayrıntılar)

– Rezervasyon süresi içindeki (tam, yarı, ölü) sezon fiatları

– Özel durumlar (indirimli fiyat, ücretsiz hizmetler)

– Mali koşulları, hesabın kapatılması, haber verme süresi, verilebilecek güvence türü,

– Rezervasyonların iptaline ilişkin haber verme süreleri, sonuçları ve mali sorumlulukları,

– Sözleşmenin uygulama aşamalarına (zamanlamasına) ilişkin ayrıntılar

– Sözleşmenin yürürlüğe konabileceğini bildirmek için son tarih,

– Kesin rezervasyonların dağılımı,

– Yerleşme listelerini göndermek için son tarih,

– Ayrılan yerlerin tutulmaması halinde seyahat acentasına ödenecek tazminat,

– Otelcilik kusuru veya sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödeyeceği tazminat,

– Ödeme yöntemleri,

– Konukları eşdeğerdeki bir otele aktarma olasılığı,

– Mücbir haller ve bu hallerde tarafların hak ve sorumlulukları,

– Sözleşmenin iptali ile ilgili ayrıntılar.

Otelcinin Kabulü

MADDE 9Otel sözleşmesi otelcinin kabulü ile tamamlanır.

Kabul, otelci tarafından 3 gün içinde yazılı olarak (mektup, telgraf veya telex) belirtilmelidir. Kabulde acentanın talep ettiği hizmetlerin bedeli da yazılır.

Otelcinin isteyeceği ön ödemenin miktarı ısmarlanan hizmetlerin (oda, kahvaltı, yemekler vs.) sezonda üç gecelik, sezon dışında bir gecelik fiatı tutarına eşittir.

Otelci, rezervasyon talebinin kabulü için bir ön ödeme talebinde bulunabilir.

Ön Ödeme

MADDE 10Otelcinin rezervasyon talebinin kabulü için bir ön ödeme (Teminat akçesi, kapora veya teminat mektubu) talep etmesi halinde, otel sözleşmesi ancak bu ödemenin yapılmasıyla veya bu ödemeyi kanıtlayan belgenin ibrazından sonra yürürlüğe girer. Otelci ön ödeme olarak gönderilen parayı aldığını en geç 24 saat içinde bildirir.

Otelciye Yapılacak Ödeme

MADDE 11Sözleşmede belirtilen hizmetler için otelci tarafından seyahat acentasına bildirilen fiyatlar hiç bir şekilde otele doğrudan başvuran müşteriler için tarifede belirtilen fiyatlardan daha yüksek olamaz. Faturanın Seyahat Acentasınca ya da doğrudan doğruya yolcu tarafından ödenmesi bu kuralı değiştiremez.

Fiyat Değişiklikleri

MADDE 12Otelcinin otel sözleşmesi ile mutabık kalınmış fiyatlara uyması gereklidir. Fiyatların değişmesi halinde yeni fiyatların uygulanmaya konulması için 30 günlük bir uyarlama süresi bırakılacaktır. Ancak, bu fiyat değişiklikleri, teyid edilmiş rezervasyonlar için uygulanmaz.

Acentaların, otel işletmeleriyle yapacakları otel sözleşmelerinde döviz cinsinden fiyat belirlenebilir. Anlaşma süresi içinde bu fiyatın Türk Lirası karşılığı tasdikli tarifeyi aşması, tarife üstü fiyat uygulaması kabul edilmez.

Acentanın Yükümlülüğü

MADDE 13Seyahat Acentası yalnız, otele gönderdiği rezervasyon belgesinde belirttiği hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür.

Faturanın Ödenmesi

MADDE 14Ödemenin bizzat müşteri tarafından yapılacağı konusunda anlaşmaya varılan durumlar dışında, fatura, otel sözleşmesini yapan acenta tarafından ödenir.

Faturalar sözleşme ile belirlenen zaman sınırları içinde, ya da böyle bir hüküm yoksa, Faturanın alınmasından itibaren 30 gün içinde ödenir. Bu süreden sonra borç miktarı için aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5’i oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

Uzun süreli konaklamalarda otelci, acentadan sürenin sonunu beklemeden, verilmiş olan hizmetlerin tutarını kısım kısım talep edebilir.

Acentanın rezervasyon yaptığı, fakat ödemenin doğrudan müşteri tarafından yapıldığı durumlarda, otelci, kredi kartı kabul edip etmemekte serbesttir.

Seyahat Acentasına Komisyon Ödenmesi

MADDE 15Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılan sözleşmeler dışında, diğer otel sözleşmeleri ile ilgili olarak otelci, acentaya verdiği hizmetler (oda-yemek) bedellerinin belli bir oranında komisyon öder.

Otelci komisyonu yalnız sözleşmeye taraf olan seyahat acentasına öder.

Komisyonun Oranı

MADDE 16Seyahat Acentasına ödenecek komisyonun oranı iki tarafın kabulü ile belirlenir. Aksine anlaşma olmayan durumlarda, komisyon, vergi ve servis ücreti hariç faturanın % 10 dur.

Süre Uzatımı

MADDE 17Müşterinin, otelcinin muvafakatiyle otelde kalış süresinin uzatılması veya otelde kaldığı sırada ilerki bir tarih için yeni bir rezervasyon yaptırması hallerinde de otelcinin acentaya komisyon ödemesi esastır.

Müşterinin aynı seyahat sırasında, otel içinde yer değiştirmesi veya aradaki süre 30 günden az olmak koşuluyla otelde aralıklı olarak kalması durumları süre uzatılması kabul edilecektir.

Müşterinin, uzatmaları dahil, 60 günden fazla otelde kalması halinde, 60 günü aşan süre için acentaya komisyon ödenmez.

Faturanın Müşteri Tarafından Ödenmesi

MADDE 18Faturanın doğrudan müşteri tarafından ödenmesi durumunda, otelci, fatura toplamı üzerinden seyahat acentasının komisyonunu belirler ve müşterinin ayrılışından itibaren 30 gün içinde acentaya öder. Bu süreden sonra borç miktarı için aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5’i oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

OTELCİ VE ACENTANIN KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmette Eşitlik

MADDE 19Otelcinin, bir seyahat acentasının müşterisi olarak seyahat eden kişilere (ister bireysel ister grup halinde olsunlar) otel sözleşmesi uyarınca vereceği hizmetler, aynı koşullar altında kendi müşterilerine sağladığı hizmetlerle aynı kalitede olacaktır.

MADDE 20Otelci, ayırtılan yerleri, geliş günü saat 14.00’den ayrılış günü saat 12.00’ye kadar müşterinin kullanımına açık tutacaktır.

Otelcinin Genel Yükümlülüğü

MADDE 21Usulüne uygun olarak yapılmış ve teyit edilmiş bir rezervasyonla ilgili olarak, otelci sözleşme ile yükümlendiği hususları yerine getirmek zorundadır. Bunları yerine getirmeyen otelci, acentanın bu nedenle uğradığı gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak otelci rezervasyon kabulü sırasında bilinmeyen bir durumun ortaya çıkması ve en az üç hafta önceden acentaya bildirilmesi koşuluyla müşterileri yakın çevredeki eşit ya da daha iyi nitelikli başka bir otele yerleştirebilir. Bu durumda fiyat farkları otel tarafından ödenir.

Otelci hiçbir şekilde, acenta müşterisini doğrudan kendi müşterisi haline getirecek yöntemlere başvuramaz.

Mücbir Sebepler

MADDE 22Taraflardan birinin, öngörülmesi ve engellenmesi irade dışında olan zorlayıcı sebeplerle otel sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelirse bundan dolayı herhangi bir tazminat ödenmez.

Bilgi Verme

MADDE 23Otelci, acentaya otelin yeri, sınıfı, servislerinin niteliği konusunda doğrudan ve eksiksiz bilgi vermek zorundadır.

Acenta, otelcinin verdiği bilgileri doğru ve eksiksiz olarak müşterilerine yansıtır.

Karşılıklı Yükümlülük

MADDE 24Otel ve acenta, müşterileri nezdinde birbirlerinin ticari itibarını zedeleyecek ve servislerin niteliği hakkında şüphe uyandıracak herhangi bir ifadeden kaçınmak zorundadırlar.

Acenta ve otel arasında herhangi bir otel anlaşması mevcut değilken taraflardan biri böyle bir anlaşmaya varmışcasına ilân ve reklam yapamaz; duyuruda bulunamaz.

Gerek seyahat acentası gerekse otelci sözleşmede belirtilen fiyatı müşterilere ve üçüncü kişilere bildiremez.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İPTALLER

İptalin Şekli

MADDE 25Otel sözleşmelerinin tümüyle veya kısmen iptali, yazılı olarak yapılmalı ve tarih konmalıdır.

Acenta tarafından şifahi veya telefonla yapılan tüm iptaller yazılı olarak teyid edilmelidir.

İptalde Tazminat

MADDE 26Sözleşmelerin kısmen veya tamamen iptallerinin şekil, süre ve şartları ile sonuçları ve ödenmesi gerekecek tazminat hakkında aksine anlaşma olmayan haller için yönetmeliğin üçüncü bölümü hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OTEL SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ÖZEL KURALLAR

BİRİNCİ KISIM

MÜNFERİT MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER

Tanım

MADDE 27Münferit (Bireysel) müşteri sözleşmeleri, aynı otel hizmetlerinden yararlanan 1 ile 10 yolcu için yapılan sözleşmelerdir. Esas alınacak müşteri sayısı rezervasyon fişinde yazılan rakamdır.

İptal Süreleri

MADDE 28Taraflar arasında aksine bir anlaşma olmadıkça, rezervasyonlar, aşağıda belirtilen süreler içinde iptal edilebilir:

 1. a) Konaklama talebinin yoğun olduğu yer ve dönemlerde 24 saatten az olmamak koşuluyla otelin doğrudan gelen müşterilerine uyguladığı iptal süresi içinde,
 2. b) Tatil otellerinde, yüksek sezonda girişten 30 gün öncesine kadar, sezon dışında girişten 14 gün öncesine kadar.

Yukarıda belirtilen sürelerden sonra yapılan iptallerde otelin tazminat talep hakkı doğar.

Tazminat Miktarı

MADDE 29Rezervasyonun 28. maddede belirlenen sürelere aykırı olarak iptali halinde veya iptal bildirilmeden müşterinin otele gelmemesi hallerinde her müşteri için istenecek tazminat, genelde en az bir gecelik kalış için istenen hizmetlerin (oda, yemekler vb.) yüksek sezonda ise 3 gecelik kalış için istenen hizmetlerin parasal karşılığıdır.

Geç gelme, rezervasyon süresinin bitiminden önce otelden ayrılma veya ısmarlanan hizmetleri kısmen veya tamamen kullanmaması hallerinde, bu durumun otelcinin hatasından kaynaklanmaması koşuluyla, otelcinin uğradığı gerçek zarar, seyahat acentası tarafından tazmin edilir.

Acentanın yapmış olduğu ön ödemenin fatura toplamını karşılamadığı durumlarda otelci aradaki farkı doğrudan müşteriden talep eder.

Bu hallerde otelcinin kendi müşterilerine uyguladığı kurallar, Acenta müşterisinede uygulanabilir.

Tazminatın geç ödenmesi halinde 18. madde hükmü uygulanır.

Acentaların Uygulayabileceği Fiyat

MADDE 30Acenta müşterisine hiçbir şekilde otelin kendisine üzerinden komisyon ödediği fiyatlardan daha yüksek bir fiyat fatura ödemez. Ancak rezervasyon masrafları müşteriye ayrıca fatura edilebilir.

İKİNCİ KISIM

GRUP MÜŞTERİLERLE İLGİLİ OTEL SÖZLEŞMELERİ

Rezervasyonun Bağlayıcılığı

MADDE 31Grup müşterilerle ilgili hizmetlerin tek bir rezervasyon belgesi ile talep edilmesi ve otelci tarafından bir arada teyit edilmesi gerekir.

Grup müşterilerinin sayısında daha sonra bir azalma olsa bile esas alınacak müşteri sayısı rezervasyonda gösterilmiş olandır.

Yerleşme Düzeni

MADDE 32Acenta, grubun geliş tarihinden en az 14 gün önce müşterilerin odalara dağılımını (yerleşme düzenini) gösteren listeyi otele gönderir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen acenta bunun doğuracağı sonuçlardan sorumludur. Ancak otelci de oda listelerinin eline geçmediği konusunda acentayı haberdar eder.

Ödeme Zamanı

MADDE 33Acenta ile Otelci arasındaki sözleşmede ödeme koşulları hakkında bir hüküm bulunmaması halinde grupla ilgili ödemenin %50’si grubun girişinden 30 gün önce, kalan ise grubun ayrılışından önce ödenir.

Ücretsiz Konaklama

MADDE 34Seyahat Acetasının kadrosunda görevli ve en az 15 kişilik bir müşteri grubuna eşlik eden acenta temsilcilerine (ulak, rehber, şoför, grubun başkanı vb.) grubun kaldığı koşullarla bir kişilik ücretsiz konaklama verilebilir. Otelci ilâve her 20 kişi için bir temsilcinin daha ücretsiz hizmetlerden yararlanmasını sağlayabilir.

İptallerde Süre

MADDE 35En az ihbar süresi, iptalin grubun %50’sini aşması halinde, giriş tarihinden 21 gün, grubun %50’sinden az olması halinde ise 14 gün öncedir.

Bu sürelerden sonra yapılan iptallerde otelin tazminat hakkı doğar.

Tazminat Miktarı

MADDE 36Rezervasyonu iptal edilen her bir müşteri ile ilgili tazminat, otel sözleşmesinde ayrı bir miktar tesbit edilmemiş ise, sözleşmede yeralan koşullar ve özel fiyat üzerinden ısmarlanmış olan hizmetlerin toplamının üçte ikisidir.

Yararlanılmayan Hizmetler

MADDE 37Bildirimsiz geç varış, alınmayan yemekler, yararlanılmayan hizmetler değerlerinin üçte ikisi oranında bir tazminata hak kazandırır.

Grubun Otele Gelmemesi

MADDE 38Rezervasyonu iptal edilmeyen müşteri grubunun otele gelmemesi durumunda münferit müşteri sözleşmeleri için bu yönetmelikte belirlenen hükümler uygulanır.

Otelcinin Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi

MADDE 39Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da eşdeğerde hizmet sağlayamayan otelci, acentaya tazminat ödemek zorundadır. Tazminat miktarı acentanın gerçek zararından fazla, 36 ncı madde de belirtilen miktardan daha az olamaz.

Tazminatın Ödenmesi

MADDE 40Tazminat ödemeleri, karşı tarafın talep tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır. Bu süreden sonra yapılacak ödemelere aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5’i oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BELİRLİ BİR SÜRENİN ÜZERİNDEKİ REZERVASYONLAR İÇİN YAPILACAK SÖZLEŞMELER

Tahsis (Kontenjan) Sözleşmesi

MADDE 41Kontenjan sözleşmesi, özel organizasyonlar için, bir biri ardından düzenli olarak gelecek gruplar veya münferit müşterilerle ilgili olarak ya da odaların belirli bir dönem tahsisini gerektiren hallerde düzenlenir.

Tahsis Esasları

MADDE 42Tahsisle ilgili rezervasyon yapılırken otel sözleşmelerine 8 inci madde de belirtilen hususların açık ve detaylı biçimde yazılması esastır.

Tahsiste İptal

MADDE 43Bu tür tahsislerin iptali durumunda haber vermek için genellikle aşağıdaki süreler tanınır.

– Münferit müşteriler için 30 gün,

– Gruplarda tam iptal için 60 gün,

– Grubun %50’sini aşan iptallerde 45 gün,

– Grubun %50’sinden 11 kişiye kadar iptal için 30 gün,

– Gruptaki 10 müşteriden az iptaller için 7 gün.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

OTEL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Rezervasyon

MADDE 44Bir müşteri tarafından veya onun adına bildirilen bir istek üzerine otelci istenilen konaklama için gerekli rezervasyonu yapmayı kabul edince sözleşme oluşmuş sayılır.

Bu durumda otelci ve müşteri mevcut yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve otel kurallarına uymayı taahhüt etmiş olurlar. Şu kadarki otelci, müşterinin gerekli otel kurallarını bilmesi için tedbir alır.

Kabulün Yazılı Olması

MADDE 45Yazılı rezervasyon taleplerinde otelcinin yazılı kabulü esastır. Kabulle ilgili teyit, rezervasyon talebinin otele ulaşmasından itibaren en geç üç gün içinde ve istenilen bilgiler ve fiyatları da içerecek şekilde müşteriye bildirilir.

Güvence Parası

MADDE 46Rezervasyon yapılırken işletmeci belli bir güvence parası isteyebilir. Müşteri anlaşılan tarihte odaları teslim almaz veya kararından cayarsa otelci, uğranılan zararın azami miktarını aşmayacak bir tazminatı müşteriden talep edebilir.

Müşterinin Hakları

MADDE 47Sözleşme üzerine müşteri, otelde kendisine ayrılan yere yerleşme ve kabul edilen süre içinde kendisine ait bölümdeki olanakları kullanma, bunlardan tam olarak yararlanma ve ayrıca otelin diğer normal hizmetlerinden de yararlanabilme hakkını kazanır.

Müşterinin Sorumlulukları

MADDE 48Rezervasyonun yalnız bir müşteri adına yapılmış olmasına rağmen, çeşitli kişileri kapsaması durumunda ödeme rezervasyon fişinde adı belirtilen kişi tarafından yapılır.

Fiyat Uygulaması

MADDE 49Müşterinin konaklamayı, yemekleri, otel tarafından sağlanan diğer olanak veya hizmetleri fiyatlarını sormadan kabul etmesi halinde yürürlükteki Bakanlıkça tasdikli fiyatlar uygulanır.

Müşteriye sağlanan (bilet, sekreter, mihmandar temini, araç kiralamak gibi) özel hizmetlerin ücretleri hesaba ilave edilir.

Ek Ücret

MADDE 50Müşterilerin, odalarında yemek pişirmelerine izin verilmez. Otel tarafından sağlanan içki ve yiyeceklerin müşteri tarafından otele getirilerek tüketilmesine izin için, otelci ek bir ücret talep edebilir. Apart oteller ve pansiyonlarda bu madde hükmü uygulanmaz.

Müşterinin Genel Sorumluluğu

MADDE 51Müşteri, kendisi, beraberindekiler veya konukları ya da sorumluluğu altındaki kişiler tarafından otele verilecek hasar ve zararlardan tam sorumludur.

Müşterinin Beraberindeki Hayvanlar

MADDE 52Otelcinin açık izni olmadıkça müşteri otele hayvan getiremez. İzin halinde, hayvanlar ortak mekânlara özellikle yemek salonlarına sokulamaz. Hayvanların yol açacağı tüm zararlardan müşteri sorumludur. Otele getirilen hayvanlar için ücret alınır.

İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranış

MADDE 53Otel yönetimi, iyiniyet kurallarına uymayan müşteri ile yapılan sözleşmeyi derhal sona erdirebilir. Müşterinin ciddi bir suç işlemesi veya bulaşıcı bir hastalığının görülmesi hallerinde otelci, sözleşmeye son verir.

Otele Geliş, Otelden Ayrılış

MADDE 54Otelin koşulları genellikle bir gün ya da bir gece için belirtilir. Müşteri otele geliş gününün fiyatını tam olarak öder. Ayrılış günü için ödeme yapmaz. Aksine bir şart konmamışsa, ayrılan yerler ayrılış günü saat 12.00’ye kadar müşterinin kullanımına açık tutulur.

Otelci müşterinin uyması gereken kuralları yatak odaları ve genel kullanım alanlarına asacağı duyurularla belirtir.

Otele Gelişte Özel Haller

MADDE 55Otele geliş gününün sabahında odalarına girmek isteyen müşteriler için, odalar boş tutulmuşsa o gecenin ücreti de istenebilir.

Oda ve Yemek Ücretleri (Pansiyon)

MADDE 56Tam pansiyon ücretleri, oda, kahvaltı ve iki yemek fiyatlarını kapsayan özel bir tarifedir. Yarım pansiyon ücretleri, oda, kahvaltı ve bir yemek fiyatlarını kapsayan bir tarifedir. Müşterinin otele varıştan sonra alacağı ilk yemek pansiyon anlaşmasını başlatır. Müşteriler tam veya yarım pansiyon ücretlerine tabi oldukları zaman, otelde yenilmeyen yemekler için fiyattan indirim yapmayabilir.

Yemekler

MADDE 57Aksi belirtilmemiş ise “yemekler” sözünden kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği anlaşılır. Tüm yemekler belirtilen saatlerde ve belirtilen yerlerde yenir. Belirtilen yer ve zaman dışındaki yemek talepleri için ilave ücret istenebilir.

Müşterinin Eşyasına Karşı Sorumluluk

MADDE 58Otelci müşterinin eşyasının yok olmasından, bozulmasından, çalınmasından sorumludur.

Şu kadarki otelci veya hizmetlilerine yüklenebilecek bir kusur ispat olunmadıkça bu sorumluluk Borçlar Kanunu hükümleri ile sınırlıdır.

Değerli Eşya

MADDE 59Otelci müşterinin değerli eşyasını saklamak üzere almış veya almaktan kaçınmışsa sorumluluğu sınırsızdır.

Para, mücevher, kıymetli evrak vb. değerli şeyler saklamak üzere otelciye bırakılmamışsa, otelci ancak kendisinin veya hizmetlilerinin kusurluluğu durumunda sorumlu olur.

Sorumluluğun Sona Ermesi

MADDE 60Müşteri zararını öğrenir öğrenmez otelciye bildirmezse talep hakkı kaybolur. Otelcinin sorumluluğu üzerine almadığını, sorumluluğu kabul etmeyeceğini veya 58 ve 59 uncu maddeler aksine bir koşula bağlandığını bildirmesi sorumluluğunu kaldırmaz.

MADDE 61Otelci, müşterinin otelin garaj veya parkına koyduğu otomobil vb. vasıtasının hasar görmesinden kendi veya personelinin kusur veya ihmali koşulu ile sorumludur.

Hesabın Ödenmesi

MADDE 62Faturaların, müşteriye sunulması üzerine ödenmesi gerekir. Ödeme ulusal para ya da o günkü kur üzerinden hesaplanacak dövizle yapılır. Banka çekleri ya da seyahat acentalarından alınmış kuponlar ancak tam bir güvenceye sahip iseler kabul edilirler.

Otelcinin çek ya da kuponları kabul etme zorunluluğu yoktur.

Alıkoyma Hakkı (Hapis Hakkı)

MADDE 63Otelci, faturasını ödemeyen müşterinin eşyasını alıkoymak hakkına sahiptir. Müşteri borcunu en geç 30 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde otelci alıkoyduğu eşyayı satabilir.

Otelde Bulunan Kayıp Eşya

MADDE 64Otelde bulunan kayıp eşya otel yönetimine teslim edilmelidir.

Ölüm Durumu

MADDE 65Müşterinin otelde ölmesi durumunda varisler veya müşteri adına hareket etmeye yetkili kılınmış kişiler müşterinin ölümü nedeniyle uğranılan zararı ve eğer gerekiyorsa, odanın yeniden döşenmesi veya dezenfekte edilmesi ve yatak takımının yenilenmesi gibi giderleri karşılamak zorundadırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞLETMELERİN BAKANLIKLA İLİŞKİLERİ

Bakanlığın Teşvik ve Himayesi

MADDE 66Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi sahipleri Bakanlığın teşvik ve himayesi altındadırlar.

Bakanlık, turizm yatırımlarının süreleri içinde gerçekleştirilmesi ve işletmelerin beklenilen hizmeti sağlayabilmeleri amacıyla belge sahiplerinin diğer kamu kuruluşları nezdindeki sorunlarının prensipler düzeyinde çözümü konusunda girişimlerde bulunur.

Bakanlığın Teknik Yardımı

MADDE 67Bakanlığın merkez, yurtiçi ve yurtdışı teşkilatı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi için ilgililere gerekli istişare, bilgi ve teknik yardım ile, dış pazarlama çalışmalarında gerekebilecek işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Dış Pazarlama Çabaları

MADDE 68Bakanlık yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak üzere hazırlayacağı turizm pazarlama programları (tanıtıcı yayınlar, film video kasetleri hazırlamak, reklam program ve stratejisinin hazırlanması, yabancı acenta, taşıyıcı ve yazar daveti, kongre, fuar ve sergilere iştirak vb.) üzerinde turizm işletmelerinin mesleki örgütleri ile istişare edebilir.

Turizm işletmeleri, Bakanlığın bahse konu pazarlama çalışmalarının verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla, düzenlenecek müşterek pazarlama projelerinde yer alabilirler, katkıda bulunabilirler ve Bakanlığın pazarlama amaçlı (yabancı yazar, taşımacı, acenta gibi) misafir ağırlamalarında işletmenin sağlayacağı hizmetlerin fiyatlarında indirim yapabilirler.

Eğitim Çalışmaları

MADDE 69Bakanlık kurslar açarak, burslar sağlayarak, seminerler, konferanslar düzenleyerek, turizm işletmeleri personelinin görgü, bilgi ve mesleki yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar.

Turizm işletmeleri Bakanlığın anılan eğitim programlarına, öğretim görevlisi sağlayarak staj için öğrenci kabul ederek, eğitim araç ve gereç temininde yardımcı olarak katkıda bulunabilirler.

Bakanlığın Hakemliği

MADDE 70Bakanlık turizm işletmelerinin birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkilerinden doğacak sorun ve anlaşmazlıkların çözüm ve giderilmesinde, sektörde örf ve adetlerin belirmesini sağlayacak biçimde danışman ve hakem rolü oynar.

Bilgi Verme

MADDE 71Belgeli işletmeler, Bakanlıkça istenen her türlü bilgi ve verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 

ALTINCI BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlük

MADDE 72Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 73Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.