GENEL VEKALETNAME

 

VEKALETNAME VEREN :  

ADRESİ

 

  Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak olan bilcümle dava, üzere icra takibi ve ihtilaflardan dolayı T.C. yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye tebliğ ve tebellüğe, adli sicil kaydı almaya, vukuatlı nüfus kaydı almaya, yerleşim yeri belgesi almaya, nüfus müdürlüğü, her türlü özel ve kamu sağlık kuruluşları ve hastanelerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep etmeye ve almaya, bankalar ve tüm özel kuruluşlardan belge talep etmeye, tapu sicil müdürlüğü nezdinde adıma bilgi ve belge talebinde bulunmaya, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza,yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ile tüm yargı organları ve vergi daireleri ile diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, kararları temyiz etmeye, itiraz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakim, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, arabuluculuk başvurusu yapmaya, arabulucu görüşmelerine katılmaya ve anlaşmaları imzalamaya, dava nakline,duruşmalara katılmaya, evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, dosyaları tetkike, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye,davanın tamamında ıslaha, yargılama harçları ile gider avanslarını yatırmaya ve iade almaya, temyiz talebinden vazgeçmeye,teminat mektuplarını vermeye ve iade almaya, banka teminat mektuplarının nakde çevrilmesi yönünde tazmin talebinde bulunmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile de başkalarını tevkil, teşrik ve azle bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere yetkili ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden  feragata ve feragati kabule yetkili, Osmaniye mah. Şirin Sk. No.15-17 D.2 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan İstanbul Barosu Avukatlarında Av.Şahin Çarşanbalı’yı ( 41587 sicil nolu) vekil tayin ettim…./…/2019

 

Vekil Eden