0

ECRİMİSİL DAVA DİLEKÇESİ

………….  () ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE 

 

DAVACI : ………….

ADRES : ………….

 

DAVALILAR : ………….

 

KONU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000 TL ecrimisil talebidir.

 

HARCA ESAS 

DEĞER : 1000 TL (Belirsiz alacak davası Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır) 

 

OLAY 

 

Müvekkil …………. davalılarla birlikte ………….nolu parsel üzerinde hisse sahibidir. Bu yer müteahhitle anlaşma yapılmak suretiyle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak yeniden inşa edilmiş olmasına rağmen davalıların müvekkilin davetine iştirak etmemesi nedeniyle kat irtifakı kurulamamıştır. Davalılara müvekkil tarafından …………. tarihinde ………….Noterliği …………. yevmiye numarası ile ihtarname gönderilmiştir. Davalılar müşterek mal üzerinde tasarrufta bulunmakta fakat müvekkile hiçbir ödeme yapmamaktadırlar.

 

Bu taşınmaz üzerinde ortaklığın giderilmesi davası taraflar arasında bir sonuca varılamamıştır. Bu yerde müvekkile verilmesi gereken ecrimisil bedeli hesaplanarak müvekkilin hissesi oranında davalılardan tahsiline karar verilmesi gereklidir. 

 

BELİRSİZ ALACAK DAVASI 

 

6100 sayılı HMK’nın 107.maddesinde düzenlenmiş olan belirsiz alacak davası dava değerinin tam veya kesin olarak bilinmediği ve bilinmesinin imkansız olduğu durumlarda açılabilmektedir. Dava konusu ecrimisil talebinde de emsal kararlarda da belirtildiği üzere ecrimisil bedelinin tespiti için mahkemece araştırma ve bilirkişi raporu alınması gereklidir. Bu durumda davanın başında gerçek ecrimisil bedelinin tarafımızca bilinmesine imkan yoktur. Bu konuda Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin (2020/1930 Esas, 2020/4540 Karar, 07.07.2020 tarihli) kararında ecrimisil davasının belirsiz alacak davası olarak ikame edilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı dairenin (2018/12671 Esas, 2021/1446 Karar, 18.02.2021 tarihli)  başka bir kararında da yine ecrimisil davasının belirsiz alacak davası olarak açılabileceği ve ret kararının istinaf edilmesi halinde istinaf mahkemesinin miktar yönünden talebi reddedemeyeceği, esasa girmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

Bu temele dayalı olarak davamız belirsiz alacak davası olarak ikame edilmiştir. 

 

DESTEKLEYİCİ BELGELER

 

(Buraya davaya dair varsa destekleyici belgelere dair açıklamalar yazabilirsiniz)

 

TEORİK AÇIKLAMALAR 

 

Ecrimisil ile ilgili Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanununda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtayın ilkesel hale gelmiş içtihatlarında belirtildiği üzere kötü niyetli haksız zilyet olan davalılardan ecrimisil tazminatı istemektedir. Bu bedel sunacağımız emsal bedeller, su-elektrik-gaz idarelerinden mahkemece istenecek güncel emsal kira kontratları ve yerinde yapılacak keşif-bilirkişi incelemeleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.  

 

Davalılar ecrimisil konusu taşınmazları kiraya vermekte ve müvekkili kullanımdan mahrum etmektedir. Dolayısıyla davalılar haksız zilyet olduklarını bilecek durumdadırlar. Zira bağımsız bölümün belirlenmediği bu taşınmazda müvekkilin noter üzerinden çektiği ihtara ve daha öncesindeki sözlü çabalarına rağmen kat irtifakı davetine iştirak etmemişlerdir. Hiçbir rızai taksim yok iken fiili olarak mevcut taşınmazlar üzerinde keyfi ve yasal dayanaktan yoksun olarak tasarrufta bulunmaktadırlar. 

 

MÜVEKKİLİN PAYINA İSABET EDEN DEĞER 

 

Müvekkilin mevcut taşınmazda hissesi …………. olup tüm davalıların hiçbir karar olmadan haksız olarak fiili kullanımlarında olan taşınmazların mahkemece tespit edilecek rayiç piyasa kira bedelinden …………. oranının müvekkiline teslimi miktarınca hesaplanmasının yapılması gereklidir.

 

Bu taşınmazın yapımı sürecinde yapılmış olan Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı Hakkı Sözleşmesinde bağımsız bölüm belinlenmediği ve sözleşme akdedilen malikler dışında tapu kaydında malikler bulunması sebebiyle ecrimisil isteme zarureti hasıl olmuştur. Bu taşınmaz ile ilgili müvekkil tarafından ortaklığın giderilmesi davası da açılacak olup hazırlık süreci devam etmektedir. 

 

ECRİMİSİL HESABI 

 

Bilirkişi marifetiyle inceleme yapılmak suretiyle öncelikle davalılardan kira kontratlarının istenmesi, davalılara yatan bedellerin bankalara yazı yazılmak suretiyle tespit edilmesi, kiralanmamış olan yerlerle ilgili de sunduğumuz emsal kiralar, İski-Bedaş-İgdaş gibi kamu kurumlarından alınacak emsal kiralar dikkate alınarak kira bedelleri dikkate alınarak müvekkile verilmesi gerekli olan ecrimisil bedelinin tespitini talep ederiz. 

 

Mahkemece tüm binanın getireceği yıllık kira bedelinin bilirkişi vasıtasıyla hesaplanarak davacı müvekkile davalıların payları oranında ödetilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. 

 

İNTİFADAN MEN KOŞULU BU DOSYADA GEREKLİ DEĞİLDİR 

 

Dava konusu taşınmazlar hukuki semere vermesi itibariyle intifadan men koşulu aranmamaktadır. (Kaynak : YİBK: T. 01.11.2000, E.2000/1341, K.2000/1584, HGK : T.27.02.2002, E.2007/3-131, K.2002/114) Bu dosyada müvekkil her ne kadar intifaden men koşulu aranmasa da davalı taraflara irtifak hakkı kurulması için ihtar çekmiştir. Davalıların hukuka aykırı tutumları nedeniyle müvekkil maddi ve manevi zarara uğramıştır.

 

DELİLLER 

 

  1. Tapu ve kadastro kaydı (………….Tapu ve Kadastro Sicil Müdürlüğü)
  2. İmar dosyası (…………. Belediyesi)
  3. Emsal kira araştırması : İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne (…………. mahallesi, …………. caddesi, İnşaat Blok No…………. emsal daire/dükkan taşınmazlarının …………. itibariyle değerlerinin sorulması)
  4. Emsal kira araştırması : İstanbul…………. Vergi Dairesi Müdürlüğü 
  5. Keşif 
  6. …………..Sulh Hukuk Mahkemesi …………. E. dosyası ve bu dosyada alınan Bilirkişi Raporu 
  7. Bilirkişi 
  8. Tanık 
  9. Yemin 

 

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu ile sair ilgili mevzuat 

 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; 

 

Davalıların …………. ilçesi ………….Mahallesi ………….ada …………. parsel taşınmazdaki müvekkilin hissesi oranında fazlaya ilişkin dava ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla ………….  tarihinden işbu dava tarihine kadar olan kısım için müvekkilin payına isabet eden ecrimisil tazminatı olarak şimdilik 1000 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. ………….

 

DAVACI VEKİLİ 

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI 

 

EKLER :

 

1-Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

2-İhtarnameler

3-Tapu Senedi

4-Tapu Bilgileri

5-…………..Sulh Hukuk Mahkemesinin ………….tarihli Bilirkişi Raporu

6-Kat İrtifakı Talebi

7-Binaya ilişkin fotoğraflar

8-Doğalgaz Faturası

9- Vekaletname

 

İLETİŞİM

Tel & Whatsapp    : 0216 706 5285

Email                     : iletisim@avsahincarsanbali.com

 

 

Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *