0
şahin çarşanbalı çalışıyor, sahin çarsanbali working.jpg dilekç

AVUKATIN ÇALIŞMA GÜNLÜĞÜ -31 MART 2021 ÇARŞAMBA 

AVUKATIN ÇALIŞMA GÜNLÜĞÜ -31 MART 2021 ÇARŞAMBA 

 

Herkese merhabalar. Bugün bir avukat olarak günlük çalışma rutinimden bahsedeceğim. An be an yazılmış olduğundan sıralamalar karışık gelebilir. Zaten çalışma hayatını yazıya döksek aynı karmaşa göze çarpacaktır. Bu yazım tarzı tüm çalışma sürecine şahitlik etmenizi sağlayacaktır. 

Ofise geldim. Ofis bir avukat için çok önemlidir. Her yerden çalışabilme özgürlüğü çok büyük avantaj olsa da kaynakların elimizin altında bulunması ve işi ofiste bırakabilme rahatlığı, müvekkiller açısından sabit bir yerin olmasının güven telkin etmesi gibi avantajları bulunmaktadır. 

Yapılacak ilk işler arasında mutlaka tebligat kontrolü yer almalıdır. Tebliği çok önemli. İşlerin sırasını çoğu kez tebligatlar belirlemektedir. Tebligat var olan dosyanın süreci ile ilgili olarak ilerlememizi sağlayan ve dosyada işlem yapmamızın gerektiği durumlardan birini ifade eder. Bunun için artık ulusal elektronik tebligat sistemi adını verdiğimiz ve kullanıcı adı ve şifreyle girdiğimiz panelde tarafımıza mahkemeler, noterler, gerekirse kamu kurumları tarafından gönderilmiş olan tebligatlar bulunmaktadır. Bu büyük bir kolaylık olsa da işlerin yığılmasına ve kısa sürede hızlı iş çıkarmamızın gerekliliğine de neden olmaktadır. Tebligatların kaybolma riskini ortadan kaldırması yönünde sağladığı fayda bu sıkıntılara galip gelmektedir. 

O halde ilk iş olarak UETS’yi açalım. En üstte bulunan tebligat pasaport tarihi nedeniyle açmış olduğumuz iptal davası hakkında müvekkilimizin pasaportunun dava sürecinde iade edilmesi nedeniyle mahkemece karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiş ve bu karara istinaden yargılama gideri ile vekalet ücretini Valilik tarafından ödenmesine karar vermiştir. Mahkemeyi bu karara vermeye sevk eden husus ise davayı açma ya valiliğin sebep olmasıdır. Bu sebeple olma hususu ise şer işleminin hukuka uygun olmaması nedeniyledir.Bize gelen evrak ise Valilik tarafından bu kararın istinaf kanun yoluna başvurulmasına ilişkin dilekçedir.O zaman bu dilekçe ile ilgili esaslı bir işlem yapabilmemiz için istinaf ile ilgili hükümleri ve teorik-içtihadi bakıcısını ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken idari yargılama usulü nde istinaf ile ilgili makale okuması yapmak, ilgili maddeleri ortaya koymak, bu surette istinaf kanun yolunun sınırlarını, amacını ve bu dava için kıstaslarına ortaya koymamız yani öğrenmemiz gerekiyor.

ARA İŞ

Bu konudan dilekçeyi hazırlarken tarafıma idare hukuku konusunda bir olay danışıldı. İnceledim evraklar 10 dakika süre mi aldı. Temyiz yolu kapalı olduğundan kanun yolu başvurusu olmadığı bildirildi. Fakat anayasa mahkemesine başvuru yapabileceklerine ilişkin bilgi verildi.

DEVAM EDEN İŞ 

Yeni üstlenmiş olduğum boşanma davası ile ilgili olarak partneri avukatların yardımı ile konu hem müvekkilin borçlu olduğu dosyaların kapatılması hem de anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması ve mahkemeden gün alınması konuları halledilmiştir. Bu işle ilgili olarak müvekkille irtibat, avukatlarla ilgili görevlendirme, boşanma protokolünü karşı taraf vekili ile teyit edilmesi işlerini istinaf konusundaki işimi halle derken arada halletmiş oldum. Avukatlık artık tek başımıza yapabileceğimiz bir iş olmaktan çıkmıştır. Bu yüzden başka bir avukat meslektaşımızı avukatlık kanunu 171.maddesi ve 56. maddesine göre başka bir meslektaşımızla takip edebiliriz. Bu hususta iki avukat arasında yapılacak işin sınırlarının belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Avukatlık kanunu 56 ve 171. maddeleri kullanmak bize hız kazandırdığı gibi adliye içerisinde daha çok bulunup mesleki deneyim olarak saha işlerinde daha aktif rol almak suretiyle mesleğe çok daha ivedi şekilde entegre olabilecek genç meslektaşlarımıza da bir gelir yaratmış oluyoruz. Esasen Bu tevkil edilen avukatların özgürlüğüne ve zaman tayinine kendilerinin yapmasına yönelik aktif bir destek halini almaktadır.

Boşanma davası konusundaki 56 ve 171. maddelere göre yapmış olduğumuz tevkil sonucunu alana kadar elektronik tebligat olarak gelen istinaf dilekçesine karşı hazırlayacağımız dilekçemize devam ediyoruz.

RANDEVULU İŞ

şahin çarşanbalı çalışıyor, sahin çarsanbali working.jpg

Bu işler arasında randevusu olan müvekkil ile yaptığımız 2.5 saatlik görüşme araya girdi. Müvekkillerle avukatlar belli periyotlarda bir araya gelmelidir. Davanın başı ve şu an olduğu yer hakkında bilgi paylaşımında bulunmalılar. Bu yönde müvekkil talebi üzerine bir ağır ceza dosyası hakkında görüşme yaptık. 

DİLEKÇEYE DEVAM 

 şahin çarşanbalı çalışıyor, sahin çarsanbali working.jpg dilekç

Şimdi istinaf dilekçesine cevap dilekçesine devam edelim. En son kaldığımız yer istinaf ile ilgili hükümleri ve teorik-içtihadi bakıcısını ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken idari yargılama usulü nde istinaf ile ilgili makale okuması yapmak, ilgili maddeleri ortaya koymak, bu surette istinaf kanun yolunun sınırlarını, amacını ve bu dava için kıstaslarına ortaya koymamız yani öğrenmemiz gerekiyor.

Araştırma yaparken mevzuat.gov.tr olmasına rağmen bulduğum hüküm ile okuduğum makale çelişince kanunu başka bir kaynaktan okuyunca taşlar yerine oturdu.

Kararlara Karşı Başvuru Yolları

İstinaf: (1)(2)

Madde 45 – (Değişik: 18/6/2014-6545/19 md.)

3. Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.

Bu hükme göre davacı olarak bize düşen görev ilk derece mahkemesinin kararının hukuka uygun olmasını savunmaktır. 

Verilen karar ve yapılan istinaf hükmedilen vekalet ücreti hakkındadır.  Vekalet ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 6.maddesine göre 

Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, ……ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.

Kanun maddesi böyle. Karşı tarafın iddiası ise davacı tarafın idari başvurunun sonucu beklenmeden dava açılması nedeniyle vekalet ücretinin hükmedilmemesi gerektiğini söylemiştir. Oysa bu hususta yasal bir bekleme zorunluluğu bulunmadığından idari yargılama usulü 10-11 maddeleri gereğince idari başvuru yapıp iptal davası açılmasının önünde bir engel yoktur. 

İYUK 45.maddeye göre ilk derece mahkemesi kararı hukuka uygun ise istinaf başvurusu reddedilir. Hukuki düzenleme için İYUK ve AAÜT hükümleri gereğince mahkeme hükmünde hata olmadığını ortaya koymuş bulunmaktayız. 

Şimdi yapılması gereken şudur : mahkeme bize davacı taraf olarak bu kararı 45/2 maddesinde düzenlenen “İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir” hükmüne göre tebliğ etmiştir. Zira temyiz dilekçesi usulünü düzenleyen 48.maddeye göre “Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge idare mahkemesine, Danıştaya veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren bölge idare mahkemesi veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.

O halde bizim tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cevap vermemiz gereklidir. Bunun tebliğ evrakında yazması gereklidir. Fakat bizim dosyamızda yazmamaktadır. Bunu basit bir dilekçe ile mahkemeye bildirebiliriz. Avukatlar kanunuların tam olarak uygulanması konusunda bu tür küçük uyarı dilekçeleri ile önemli desteklerde bulunmaktadırlar. 

Dilekçemiz nasıl olmalı. Bunun cevabını da kanun içinde aramalıyız. İdari Yargılama Usulü Kanunu 3.maddesi. dava dilekçesinin unsurlarını düzenlemiştir. 

Madde 3 – 1. (Değişik: 10/6/1994-4001/2 md.) İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. 

2. Dilekçelerde;

a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,(1)

b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 

c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, 

d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, 

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası,

Gösterilir.

O halde buradaki maddeyi kıyasen uygulayarak dilekçemizi oluşturabiliriz. 

GÜN SONA ERİYOR

1 / 1 – şahin çarşanbalı çalışıyor, sahin çarsanbali working.mesai bitişi gün sonu.jpg

Dilekçemiz düzenlendi ve Uyap çalışmadığı için gönderilmesi sonraya kaldı. Bunun için ekip içinde kullandığımız Slack isimli programla bu işi ekip arkadaşıma tevzi edip sıradaki tebligata bakmak üzere çalışma gününü gecikmeli olarak sonlandırdım. Çalışma organizasyonu olarak şu aralar to do list adındaki microsofta ait program ve ekip içindeki yönetim ve organizasyon için de Slack programını kullanıyorum. 31 Mart Çarşamba 2021 tarihli çalışmamız bu şekilde sonlandırılıyor. 

ŞAHİN ÇARŞANBALI 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *