0

TRAFİK KAZALARINDA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SORUMLULUĞU VE DEĞER KAYBI ALACAKLARI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumlulukları Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasına yönelik hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 

Araç sahipleri işleten olarak tanımlanır. İşletenler Karayolları Trafik Kanunu 91.maddesine göre mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sigorta primi peşin olarak ödenir. Primlerin taksitle ödenmesi konusunda düzenleme yapma yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığındadır. Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir. Yabancı plakalı taşıtların Türkiye’de geçerli sigortaları yoksa bunlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında yapılır.

 

ZORUNLU SİGORTA KAPSAMINDA OLMAYAN KİŞİ VE DURUMLAR

 

Aracın işleteni (yani sahibi) Karayolları Trafik Kanunu kapsamında eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden, eşi, altsoy ve üstsoyundan, birlikte yaşadığı kardeşlerinden eylemleri nedeniyle zorunlu mali sorumluluk kapsamında talepte bulunumaz. Bu kişiler sigorta kapsamı dışına Karayolları Trafik Kanunu ile alınmıştır. Yine işleten araçta taşıdığı eşyanın uğradığı zararı, manevi zararı, kendi kusurundan kaynaklı olan zararı, sigorta kapsamında olmayan zararları da isteyemez. Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında destekten yoksun kalma tazminatı istenecekse destek şahsın (ölen) kusuruna denk gelen tazminatı, gelir kaybını, kar kaybını, iş durmaktan ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararları talep edemez. Terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talep edilemez.

 

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI ZARAR GÖREN SAYISI FAZLA İSE İNDİRİM

 

Zarar görenler çok ise zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından fazla ise zarar görenlerden her birinin sigortacıya karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigorta tutarının tazminat alacaklarının toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur. Başka zarar görenlerinden varlığından haberdar olmayan sigortacı zarar görenlerden birine veya birkaçına fazla ödeme yapmış ise bu miktarda borcundan kurtulur.

 

 

 

 

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT AÇMADAN ÖNCE SİGORTAYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU

 

 

Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gereklidir. Sigorta kuruluşu başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuruya yazılı olarak cevap vermelidir. Sigorta şirketi cevap vermez veya verilen cevap talebi karşılamaz ise uyuşmazlık hakkında zarar gören dava açabilir veya tahkime başvurabilir. Karayolları Trafik Kanunu 99.maddesine göre sigortacı hak sahibinin zorunlu mali sorumlulu sigortası genel şatları ile belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadır.

 

 

DEĞER KAYBI KAVRAMI

 

Karayolları Trafik Kanunu 90.maddesine göre zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar Karayolları Trafik Kanununda öngörülen usul ve esasları tabidir. Değer kaybı tazminatı kanuni tanımına göre piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak hesaplanır. Tazminat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafında belirlenir.

 

 

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORULU MALİ SORUMLULUK GENEL ŞARTLARI HÜKÜMLERİ BAKIMINIDAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerin hak ve yükümlüklerini düzenler.

 

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında (yani karşı taraftaki aracın kullanımından), üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından ötürü 2918 sayılı KTK’ya göre sigortalıya (yukarıda kısmen anlatıldığı üzere) düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.

 

 

Maddi tazminat teminatı hak sahibinin genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalma olarak tanımlanmaktadır. Değer kaybı talep edilmesi halinde bunun tespiti Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinde bulunan sistem esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılır.

 

Sigortalı sorumluluğu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise derhal sigortacıya bildirmek zorundadır. Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçerek anlaşma halini haizdir. Sigortacı, hak sahibinin, kaza veya zararın tespiti için gerekli olan tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde tazminatı hak sahibine öder.

 

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya yeniden kullanılabilir parça ile değişimine imkan yok ise orjinali ile değiştirilir. Sigortacı henüz tamire başlanmadan önce kendisine yapılan başvuru sonucu onaya ilişkin tercihini hasar ihbar tarihini takip eden üç gün içinde onarım merkezine veya hak sahibine bildirmediği durumda onayı varsayılır. İspat yükümlülüğü sigortacıya aittir.

 

Hak sahibi aracının genel şartlarda belirlenen ölçütleri karşılayan dilediği onarım merkezinde onarılmasını talep edebilir. Bu durumda sigortacı, araç kaza tarihi itibariyle anlaşmalı olduğu onarım merkezinde onarılsaydı uygulanacak parça, tedarik, işçilik ve diğer hususlara göre belirlenecek bedele göre ödeme yapabilir. Sigortacı söz konusu bedel uygulaması hakkında hak sahibini hasar ihbarından itibaren 2 iş günü içinde bilgilendirir. Sigortacı bu süre içinde anılan bildirimi yapmadığı takdirde bildirim konusu bedeli hak sahibine karşı ileri süremez.

 

Onarım masraflarını zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda araç tam hasara uğramış sayılır. Uygulamada buna “pert araç” denilmektedir. Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildikten sonra tazminat ödenir.

 

Onarım masrafları zarar gören aracın rizikonun (kazanın) gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporunda tespit edilmiş olması halinde aracın ilgili mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildikten sonra tazminat ödenir.

 

Hak sahibinin aracın hasarlı haliyle kendisine bırakılmasına onay vermesi halinde aracın riziko tarihindeki rayiç bedeli ile hasarlı hali arasındaki tutar trafik sigortası limitleri dahilinde kendisine tazminat olarak ödenebilir. Hak sahibinin onayı ile aracı hasarlı haliyle hak sahibine terk ederek tazminatı ödemek isteyen sigortacı, tespit edip hak sahibine bildirdiği sovtaj bedelini bildirimden itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmiş sayılır. Sovtaj bedeli hasara uğramış bir kıymetin satılması ve bu sayede sigorta şirketinin giderinin ve kayıplarının azaltılması anlamına gelir.

 

Kısmi onarımlarda parçaların sigorta şirketi tarafından tedarik veya tazmin edilmesi halinde hasarlı parçalar talep edildiği takdirde sigortacının malı olur.

 

Yine kısmi hasar halinde tarafların mutabakatıyla onarım yerine nakdi ödeme de yapılabilir. Bu durumda siz karşı tarafı sigortalayan sigorta şirketine başvuruda bulunarak süreci başlatabilir ve genel şartlarda yazan sürece göre mutabakat yaparak nakdi ödeme alabilirsiniz. Sonra isterseniz istediğiniz tamircide kendiniz aracınızı yaptırabilirsiniz.

 

İncelemeler hasar ihbarından itibaren 3 ay içinde tamamlanmamış ise sigortacı tarafların anlaşması veya mahkemece yaptırılacak bilirkişi tespitlerine göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder.

 

Sigortacı şu hallerde sigortalıya rücuda bulunabilir:

 

Sigortalının kasti hareketi veya ağır kusuru sonucu zarar meydana gelmiş ise

Sigortalının ehliyetsiz araç kullanması

Trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucu zararın meydana gelmesi

Sigortalının uyuşturucu madde ve mevzuatta yazan promil üzerinde alkollü olduğu halde araç kullanması sonucunda zarar meydana gelmiş ise

Yolcu taşıma ruhsatı olmadan yolcu taşıma yapılması, haddinden fazla yolcu taşınması

Sigortalının riziko gerçekleştikten sonra genel şartların B.1 maddesinde belirtilen yükümlülüklerine uymaması nedeniyle zarar ve ziyan miktarında artış olması 

DEĞER KAYBI TALEPLERİNİZ HAKKINDA NASIL ÇALIŞIYORUZ

Müvekkilimiz vekalet verdikten sonra Karayolları Trafik Kanunu ve Sigorta Genel Şartları dahilinde hasar bildirimi, sigorta ile anlaşma süreci, gerektiğinde hasar ve değer tespiti başvuruları, değer kaybı için sigortaya başvuru süreci ve tahsili, sigorta kapsamı dışında kalan kısım için dava açmak süreci ve tahsili şeklinde hukuki hizmetlerimiz bulunmaktadır.

 

VEKALET ÜCRETİ NE KADAR

 

Değer kaybı ve maddi hasarlı trafik kazalarında vekalet ücreti hakkında büromuzun aşağıdaki iletişim kanallarından bilgi alabilirsiniz.  19.11.2021

 

Telefon : 02167065285

Whatsapp : 02167065285 (Kurumsal Whatsapp)

Email : carsanbalihukukburosu@gmail.com

Facebook :  https://www.facebook.com/sahincarsanbali/?ref=pages_you_manage

İnstagram : https://www.instagram.com/av.sahincarsanbali/

Google İşletme : https://www.linkedin.com/in/%C5%9Fahin-%C3%A7ar%C5%9Fanbali-a9b7934b/?originalSubdomain=tr

 

 

 

ÇARŞANBALI HUKUK BÜROSU

Kurucu Av.Şahin Çarşanbalı

 

 

 

ETİKETLER : #çarşanbalıhukuk #şahinçarşanbalı #trafikkazası #değerkaybı #tazminatdavası

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *