1

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA UYMAYAN İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA UYMAYAN İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

 

 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI NEDİR

 

Yürütmeyi durdurulması kurumu İdari Yargılama Usulü Kanunu 27.maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm gereğince idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, davalının savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı verilebilir. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi savunma aldıktan sonra yeniden karar vermek üzere idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Örneğin bir yıkım kararında yürütmeyi durdurma kararı idarenin savunması sonra verilir ve bu süre içinde yıkım gerçekleşirse verilecek yürütmeyi durdurma kararının etkisi ve önemi kalmayacaktır.

 

MAHKEME KARARLARI İDARE İÇİN BAĞLAYICI MIDIR

 

 

İDARE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI NE KADAR SÜRE İÇİNDE UYGULAMAK ZORUNDADIR

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 28/1 hükmü gereği idare kararı tebliğ aldıktan itibaren 30 gün içinde yürütmeyi durdurma kararı gereği işlem tesis etmek zorundadır

 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARINI YERİNE GETİRMEYEN İDARE HAKKINDA HANGİ BAŞVURULARDA BULUNULABİLİR

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 28/3 hükmü gereği 30 gün içinde işlem tesis etmeyen idare aleyhinde maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Uygulamada kararı tebliğ aldıktan sonra idareye ihtarname ve KEP yoluyla Yürütmeyi Durdurma kararını icra etmesi için başvuruda bulunmaktayız. Örnek olması açısından şu örneği verelim:

 

…..VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 

KONU : İstanbul ..İdare Mahkemesinin 2021/…Esas sayılı dosyasında verilen …. Tarihli yürütmeyi durdurma kararının icra edilmesi talebi

 

İZAHI

 

Kurumunuz ile müvekkil arasında görülmekte olan davada mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı gereğince kurumunuzca yapılan idari işlemin yürütmesinin durdurulmasını müteakip müvekkilin tekrar eski görevine iade gereklidir. Kurumunuzca idare mahkemesinin YD kararının tebliğ alındığı Uyap üzerinden görülmekle İYUK 28.maddesi gereği en geç otuz gün içinde gereğinin yerine getirilmesini ihbar ve ihtar ederiz. 14.01.2021

 

BAŞVURUCU VEKİLİ

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI

 

Ne yazık ki uygulamada mahkeme kararlarının uygulanmaması konusunda yönünde bazı kamu görevlilerinin ağır kastı bulunmaktadır. Kamu görevlisine suç duyurusu ve tazminat davası yolu kalmadığı için tek yol idareye dava açılması olup bu durum kamu görevlilerinde mahkeme kararlarına uymamaları yönünde motivasyon kaynağı olmaktadır.

 

İDAREYE KARŞI DAVA NE KADAR SÜRE İÇİNDE AÇILMALIDIR

 

İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2009/744 Esas, 2010/473 Karar ve 11.03.2010 tarihli kararına konu olan olayda Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının idare tarafından uygulanmadığından bahisle 10.000 TL manevi tazminat talep edilmiştir. Danıştay’a göre kararların uygulanmaması nedeniyle açılacak davalarda İYUK 12.madde gereği 60 günlük süreye tabidir. Dava konusu olayda davacı İYUK 10.madde gereği idareye başvurmuştur. Bu bağlamda idareye başvuru sonrasında idarenin cevap süresi olan 60 günlük süre 30 güne inmiştir. Bu süre sonunda 60 günlük dava süresi içinde tazminat davası açılmalıdır.

 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR Mİ

 

Danıştay 5.Dairesinin 1999/2053 Esas, 2002/3798 Karar ve 11.10.2002 tarihli kararına konu olan olayda davacı taraf iptal kararının yerine getirilmemesi nedeniyle maddi gelir eksikliği maddi tazminat duyduğu üzüntü nedeniyle de manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir. Bu davaya konu olan olayda idare mahkeme kararını geç uygulayarak hukuk devleti ilkesine aykırı davranmıştır. Ağır hizmet kusuru işleyerek mahkeme kararını 6 ay gecikmeli uygulamıştır. Bu olayda davalı idare maddi tazminat konusu olan maaş farklarını ödemiştir. Mahkeme bu durumda karar verilmesine yer olmadığı kararı vermelidir. Manevi tazminat yönünden ise Danıştay 5.Dairesinin yorumu şöyledir : manevi tazminat sadece manevi değerlerde meydana gelen eksilmelerle sınırlı bir giderim yolu değildir. Manevi tazminat davacının yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle duyduğu her türlü sıkıntı ve üzüntüden kaynaklanan manevi tazminat kapsamındadır. Davacının 6 aylık süre boyunca ataması yapılmadığından dolayı idarenin hukuk dışı tutum ve davranışı nedeniyle üzüntü ve sıkıntı çektiği, olayın oluşumu ve niteliği dikkate alınarak takdir edilerek manevi tazminatın ağır hizmet kusuru olan idareden tahsili gerekir.

 

 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

 

Danıştay 6.Dairesinin 1997/1142 Esas, 1998/1566 Karar ve 17.03.1998 tarihli kararına konu olan olayda parselasyon işleminin iptali talep edilmiştir. Bu davada Yürütmeyi Durdurma kararının uygulanmaması nedeniyle maddi zarar talep edilmiştir. İdare mahkemesince davacının dava sonrasında yapılan imar planı değişikliği, davacı parseli lehine sınır düzeltilmesi yoluyla tahsis yapılması nedeniyle fiili zararının olmaması nedeniyle maddi tazminat talebini reddetmiştir. Davacı kararı temyiz etmiştir. Danıştay 6. Dairesi’ne göre Anayasanın 2.maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. 125.maddesine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden dolayı doğan zararı ödemekle yükümlüdür. 138.maddeye göre idare mahkeme kararlarına uymakla yükümlüdür. İdari Yargılama Usulü Kanunu 28.maddesine göre idare mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma kararları hakkında 30 gün içinde işlem tesis etmek veya eylemde bulunmak idare açısından bir zorunluluktur. Bu durumun aksi halinde idare aleyhinde tazminat davası açılabilir. Danıştay yaptığı incelemede parselasyon üzerindeki tecavüzün giderilmemesi nedeniyle maddi tazminatın hesaplaması kanaatine varmıştır.

 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI UYGULAMAYAN İDAREYE KARŞI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

Tazminat davası dilekçesini hazırlarken başlıklara özellikle soruları yazdık. Bu soruların cevaplarını kendi olayınıza uyarlayarak dava dilekçenizi oluşturabilirsiniz. Başlıkları silebilir veya başka başlık yazabilirsiniz. Dilekçenin o bölümüne bu sorunun cevabını yazmanızı öneriyoruz.

 

 

İSTANBUL .. İDARE MAHKEMESİNE

 

DAVACI : İsim Soyisim TC no. Telefon Adresi

VEKİLİ : AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI

Cevizli Mah. Ulubey Sk.No.4/A Nursanlar -1 Plaza K.8 D.51 Kartal İstanbul

Tel. 0216 706 5285

 

DAVALI : …VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Adres

 

 

KONU : İstanbul .. İdare Mahkemesi tarafından verilmiş olan… tarihli YD kararının uygulanmamasından kaynaklı maddi manevi tazminat davası

 

İZAHI :

 

1-TARAFLAR ARASINDAKİ OLAY NEDİR

 

Davalı idare müvekkil akademisyene noter üzerinden ihtarname göndererek aralarındaki sözleşmeyi feshettiklerini bildirmiştir. İstanbul… İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz iptal davası kapsamında Yürütmeyi Durdurma talebiniz kabul edilmiş olup bu karar … tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir. Davalıya Kep yoluyla işe başlatmanın yapılması için yazımız .. tarihinde davalıya ulaşmıştır. Dava tarihine kadar davalı tarafından müvekkile veya tarafımıza işe başlatma ile ilgili herhangi bir davet yazısı gönderilmediği gibi sigorta girişi de yapılmamıştır.

 

2-YD KARARLARINA UYMAMANIN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT SEBEBİ OLDUĞUNA İLİŞKİN MEVZUAT VE YARGITAY DAYANAKLARI NELERDİR

 

 

3-MADDİ KAYIPLAR NELERDİR

 

Davalının yürütmeyi durdurma kararının tebliği tarihinden itibaren müvekkilin uğradığı maaş, maaşa ek sosyal haklar, …. ve sair tespit olunacak hakların bilirkişi raporu ile hesaplanıp maddi tazminatın hesaplanmasını talep ediyoruz.

 

4-MANEVİ KAYIPLAR NELERDİR

 

Davalının yürütmeyi durdurma kararının öncesinde dava ile başlayan süreçte uyguladığı hukuka aykırı işlem tesisi, yürütmeyi durdurma kararına rağmen kanuni gerekliliklerin yerine getirilmemesi müvekkilin akademisyen olarak görevini ifa edememesi müvekkilin üzüntü ve sıkıntıdan kaynaklanan zararı bulunmaktadır. Mahkemece davalının ağır hizmet kusuru ve hukuk dışı tutum ve davranışından kaynaklı olarak 30.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.

 

 

5-DAVALININ AĞIR HİZMET KUSURU İLE İLGİLİ

 

İYUK 28.madde gereği yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan davalının bu eylemi ağır hizmeti kusuru teşkil etmektedir. Danıştay 5.Dairesinin 1999/2053 Esas, 2002/3798 Karar ve 11.10.2002 tarihli kararında da değinildiği üzere ağır hizmet kusuru halinde idare aleyhine ve müvekkil lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gereklidir.

 

 

DELİLLER :

Bilirkişi

Özlük dosyası

İstanbul .. İdare Mahkemesinin 2021/.. Esas ve 2021/. Karar sayılı dosyası

 

 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ;

 

Müvekkilin uğradığı şimdilik 1000 TL maddi tazminatın davalıdan faizi ile tahsiline,

Müvekkilin uğradığı manevi zararın izalesi için 30.000 TL manevi tazminatın davalıdan faizi ile tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdın tahsiline karar verilmesini talep ederiz. 16.01.2022

 

DAVACI VEKİLİ

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI

 

 

 

 

DAVA HARÇLARI/DAVA MASRAFLARI

 

 

Dava dilekçesini ve eklerini hazırladıktan sonra Uyap üzerinden dava açılması mümkündür. Bu konuda web sitemizde uyap üzerinden işlem yapma konusunda yazdığımız yazıyı okuyabilirsiniz. İdare mahkemesinde açacağımız dava için belli harçlar ve posta masrafı yatırmamız gerekir.

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete yayınlanmış olup bu tarife gereği :

 

Başvurma Harcı : 80.70 TL

Nispi Harç : Konusu belli bir değere ilişkin dava olduğu için Binde 68.31 oranında nispi harç vardır. Harçlar Kanunu 28.maddesi gereği bu nispi harcın ¼’ü dava başında ödenir. Bu da 30.000 TL manevi ve 1000 TL maddi tazminat olarak açacağımız bu davada 31.000 TL üzerinden ödenmesi gereken nispi harç 530 TL (küsuratlar yuvarlanmıştır).

 

Vekalet Harcı : 11.50 TL

Posta gideri : 2022 yılı için 312 TL Detay için tıklayınız.

Bilirkişi ücreti : 2022 yılı için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi gereği Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen idare mahkemelerinde belirlenen bilirkişi ücreti 480 TL’dir.

 

İDARİ DAVA AŞAMALARI NELERDİR?

 

İdari davaların nasıl yürütüleceği ile ilgili sorunun cevabı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunda bulunmaktadır. (Kısaltma : İYUK)

 

İdari Dava Nasıl Açılır?

 

İYUK 3.maddeye göre İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.

 

 

İdari Dava Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır?

İYUK 3.maddeye göre dilekçelerde; a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, Gösterilir.

 

 

İdari Dava Dilekçesinde Deliller Nasıl Sunulur

 

İYUK 3.maddeye göre dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. Uyaptan açtığınızda böyle bir gereklilik bulunmamakta olup belge suretleri mahkeme kalemi tarafından karşı tarafa dilekçenizle birlikte gönderilecektir.

 

 

 

Dilekçe Üzerinde İdare Mahkemesi Tarafından Hangi İncelemeler Yapılır? (İYUK m.15)

 

Uyaptan dava açıldığında davanın görüleceği mahkeme doğrudan tevzi olunur. (Yani belirli olur). Dilekçeler, Danıştayda daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından: a) Görev ve yetki, b) İdari merci tecavüzü, c) Ehliyet, d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, e) Süre aşımı, f) Husumet, g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları, Yönlerinden sırasıyla incelenir. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hakimle çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor düzenlenmez ve 15 inci madde hükümleri ilgili hakim tarafından uygulanır. 3 üncü fıkraya göre yapılacak inceleme ve bu fıkra ile 5 inci fıkraya göre yapılacak işlemler dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır. Yukarıdaki hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 15 nci madde hükmü uygulanır.

 

İlk İnceleme Sonucunda Mahkeme Hangi Kararı Verir? (İYUK m.16)

 

 

Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse adli yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı hususları varsa davanın reddine, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, dilekçede eksik unsur olması halinde ve aynı dilekçe ile açılabilen davalarla ilgili sorun olması halinde otuz gün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine, idari merci tecavüzü halinde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine karar verilir. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. Dilekçelerin 3 ncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz. İlk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen; idari yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, gerçek hasma tebliğ ve dilekçe red kararları dışında, ilgisine göre istinaf ya da temyiz yoluna başvurulabilir. Dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir.

 

İdare Mahkemesinde Duruşma Nasıl Yapılır? (İYUK m.17)

 

 

Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. Talebe bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

 

 

 

İdare Mahkemelerinde Dosya İncelemesi Nasıl Yapılır? (İYUK m.20)

 

İdare mahkemesi bakmakta oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Mahkemelerin gönderdiği bu yazılara müzekkere adı verilir. Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu durumun verilecek karar üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve ara kararında bu husus ayrıca belirtilir. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Cumhurbaşkanı ya da ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez.

 

İdare mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete’de ilan edilecek öncelikli işler göz önünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. Bölge idare mahkemelerindeki istinaf kanun yolu incelemeleri ile idare ve vergi mahkemelerinde heyet halinde görülen davalarda, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin istenmesine ve ek süre verilmesine ilişkin ara kararları daire başkanı, mahkeme başkanı veya dosyanın havale edildiği üye tarafından da verilebilir.

 

 

İDARİ DAVALARDA VEKALETNAME NASIL ÇIKARTILIR?

 

Avukatlık Kanunu 35.maddesi yalnız avukatların yapabileceği işleri düzenlemiştir. Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler.Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 76.maddesine göre avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır. Aynı kanunun 77.maddesine göre avukatın vekaletname aslını veya onaylı örneğini dava açarken mahkemeye sunması gereklidir. Bu bağlamda avukatınıza kendinize en yakın noterden avukatınızın bulunmasına gerek olmaksızın vekaletname verebilirsiniz. Büromuza vekaletname çıkartırken gerekli olan vekalet bilgileri şöyledir :

 

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI

Genel Dava Vekaleti (Noterde bulunan örnek dava vekaleti kullanılacaktır)

Cevizli Mah. Ulubey Sk.No.4/A Nursanlar-1 Plaza D.51 Kartal İstanbul

İstanbul 1 Nolu Baro- 41587 Sicil

 

Vekaletnamenizi çıkardıktan sonra noterden büromuza ait carsanbalihukukburosu@gmail.com adresine pdf formatında göndermesini istemelisiniz. Daha sonra kargo ile büromuza ait Cevizli Mah. Ulubey Sk.No.4/A Nursanlar-1 Plaza D.51 Kartal İstanbul adresine vekaletname aslını göndermelisiniz.

 

 

İDARİ DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ NE KADARDIR?

 

İdari davalarda dava türlerine göre vekalet ücretini belirlemekle birlikte hem davanın tamamı için hem de süreç danışmanlığı yaparak raporlama ve dilekçe yazımı hizmeti vermekteyiz. Ofisimizden teklif almak için 0216 706 5285 nolu numarayı arayabilir veya aynı numaraya bağlı WhatsApp hattımıza mesaj bırakabilirsiniz. Olayınızı kısaca on dakika dinledikten sonra yarım saat ile 2 saat içinde ücret teklifi oluşturabilmekteyiz. Web sitemizdeki avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında incelemede bulunabilirsiniz. 17.01.2022

 

 

ÇARŞANBALI HUKUK BÜROSU

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI

 

1 Comment

One thought on “YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA UYMAYAN İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
  1. Burada özellikle yürütmenin durdurulması şeklinde verilecek kararlar islemin ozelligine gore derhal uygulanmali ve surecin takibi yapilmali. Konuyla ilgili Iyuk m.28’de bahsedilen 30 günluk uygulama meselesine aciklik getirmek gerekir. Buradaki sure idarenin illa 30 gunu tuketip sonra kararin geregini yapmasi demek degildir. Mahkeme kararlarinin geciktirilmeden ve en kisa surede uygulanmasi hukuk devleti, hukuka bagli idare gibi pek cok ilkeyle ilgili tereddutsuz bir durumdur. Dolayisiyla idare kararin tebligi sonrasi en kisa surede geregini yapmaya mecburdur. Burada bahsedilen 30 gunluk sure kararin gereginin yapilmasi icin girisilecek islemlerle tuketilecek zamanin ust sinirini ifade eder. Idare kararin geregini makul bir surenin asimiyla velev ki 30 gunu asmayacak sekilde ( Ornegin 28 gun sonra islem tesis etse) de olsa uyusmazlik halinde kararin geregini yerine getirmek icin gecirdigi surenin gerekcesini aciklayabilmelidir. Aksinin kabulu idareye kararlarin geregi icin 30 gunluk keyfi ve takdiri bir alan yaratildigi anlamina gelir ki hukuk devletinde bu savunulamaz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *