0

BELEDİYE BAŞKANININ KUTLAMA MESAJ BEDELLERİNİN BELEDİYE TARAFINDAN ÖDENMESİ KAMU ZARARI OLUŞTURUR MU

 

Sayıştay Kararı – 6. Daire, 130/49, T. 28.1.2014

“………. Belediye bütçesinden Belediye Başkanının şahsi ifadelerini içeren Kurban Bayramı için kutlama mesaj bedelinin ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğunun iddia edildiği görülmüşse de;

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 3’üncü maddesinde, “Temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konu kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine tabidir” hükmü bulunmaktadır.

Aynı yönergenin 9 ve 10’uncu maddelerinde yapılması belde, mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli olan harcamaların da yapılabileceği ifade edilmiştir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi, temsil ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayinini Belediye Başkanının takdirine bırakmış olduğundan halkın geneline mal olmuş, mahalli müşterek ihtiyaçlara yönelik olan Kurban Bayramına ilişkin ilan bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesinde ilişilecek husus bulunmadığına,

(… Üye ………. “5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinde, belediyenin mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla maddede belirtilen hizmetleri yürütebileceği belirtilmiş, devamında ise belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı ifade edilmiştir

………. Belediyesi tarafından Belediye Başkanının resminin bulunduğu Kurban Bayramı ilanları ……….. eklerinde yayımlanmıştır. Dolayısı ile belediyenin görev ve yetki alanı dışında yapılmış olan ilan için belediye bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir. Bu itibarla belediye bütçesinden mevzuata aykırı olarak ilan bedeli ödenmesi sonucu meydana gelen kamu zararının tazmini gerekir.” şeklindeki ayrışık görüşlerine karşı)

oy çokluğuyla karar verildi.”

İLGİLİ MEVZUAT

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 3’üncü maddesi

Aynı yönergenin 9 ve 10’uncu

5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesi

Belediye Kanunu

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler*

İptal: E. 2019/27 K. 2019/56 26/06/2019 t. AyM K. ile birinci cümlede yer alan “…yaptırır…” ibaresi “itfaiye hizmeti” yönünden iptal edilmiştir.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Değişik bent: 16/11/2022 t. 7421 s. K. m.16

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Değişik fıkra: 12/07/2013 t. 6495 s. K. m.100

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

İptal fıkra: E. 2005/95 K. 2007/5 24/01/2007 AyM K.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Değişik fıkra: 25/04/2013 t. 6462 s. K. m.1

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Ek fıkra: 01/07/2006 t. 5538 s. K. m.29

27302 Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi

Temsil Giderleri

MADDE 4

Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla;

Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak,

Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek,

Beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek,

için yapılır.

Ağırlama Giderleri

MADDE 5

Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan;

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri,

Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dahil kişiler, Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar,

Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler,

Basın mensupları,

Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar,

İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *