0

Tapu sicili ve depremden kaynaklı zararlar için içtihat paylaşımı

Gayrimenkul ve İdare Hukuku alanında iki adet içtihat paylaşımından çıkan dersler ;

Gayrimenkul Hukuku

Sıkıntılı gayrimenkuller alırken tapu kayıtlarındaki doğruluk bağlayacı mıdır?

Yagıtay Hukuk Genel Kurulu 14.11.1962, E.1-57/K.83

Tapu sicili herkese karşı açıktır.
Hiçkimse tapu kaydındaki bilgileri bilmediğin iddia edemez.
Taşınmaz satın almadan önce tapu kaydını ve şerhlerini iyi okuyun
Hatalı şekilde çifte kayıt varsa eski olan kayıt dikkate alınır.Çifte kayıt varsa tapu kayıtlarına güven ilkesinin uygulanması için işin esası ve iyiniyet incelenir.

İdare Hukuku
Deprem nedeniyle zarar oluştuğunda devlete dava açılabilir mi?
Danıştay’ın 60,12.04.2004,E.2004/1477, K.2004/2115 sayılı kararına göre,

İdarenin eylemi hareketsiz kalmayı da kapsar.
Deprem nedeniyle zarar meydana geldi iddiası varsa zemin özelliği depreme dayanıklılık kontrolü yapı kullanma izni olup olmadığı imar planları ve inşaat ruhsatlarının hangi idarelerce verildiği,imar açısından denetleme,afet bölgelerinin tespit edilip edilmediği,afet bölgelerine yapılacak yapılarla ilgili kuralların belirlenip belirlenmediği,ülkenin deprem haritasını hazırlama denetim ve kontrol görevini ve yetkisin yerine getirmeli mi? Bunlar ayrı ayrı irdelenmeli.
Bunlar yapılmadıysa idare hareketsiz kalmıştır ve olumsuz eylem söz konusudur.
2577 sayılı yasa gereği 13. Madde kapsamında tam yargı davası açılabilir.Öğrenme tarihinden itibaren 2 yıl ve her halükarda 5 yıl içinde.
İdareye tazminat başvurusunda bulunulmalıdır.Başvuru sonucuna göre dava açılabilir.(Önce mutlaka idareye başvurulur.)

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *