0

İstihkak Davaları ( Haciz Yaptınız Mülkiyet İddası Var Ne Yapılmalı?

İSTİHKAK DAVALARI ( HACİZ YAPTINIZ MÜLKİYET İDDİASI VAR. NE YAPILMALI? )

Bu yazıda iki sorunun cevabını vermeyi amaçlıyoruz. İlk olarak istihkak iddiası ne demektir, ikinci olarak da istihkak iddiası reddedildiğinde icra takibinin durması için neler yapılmalıdır.

1- İstihkak iddiası İcra ve İflas Kanununun 96. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre borçlu elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir kişi tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde icra dairesi bunu haciz ve icra tutanaklarına geçirir ve durumu iki tarafa da bildirir. İcra dairesi istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya 3 günlük mühlet verir. Borçlu veya iddiada bulunan üçüncü kişi haciz işlemini öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, bu iddiayı ileri sürme hakkını kaybeder.

İcra İflas Kanunu 97. maddesinde ise istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin bu iddiasına borçlu veya alacaklı tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir. İcra mahkemesi istihkak iddiasını ciddi bulmazsa talebi reddeder ve takibin devamına karar verir. Bu karar kesindir.

İcra ve İflas Kanunu 97/a maddesine göre bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü kişilerin malı birlikte elinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde kabul edilir. İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi malı ne suretle elde ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve olayları göstermek ve bunları ispat etmek zorundadır.

2- İstihkak iddiası reddolunmuş ise takibin devamı için ne yapılmalıdır?

İcra mahkemesinin takibin devamına dair karar vermesini müteakip mahkemece dosya İcra Müdürlüğüne gönderilir. Alacaklı taraf olarak bir talep dilekçesi ile takip işlemlerine devam edilmesi sağlanır. Mahkemece istihkak iddiasının reddi sonrası karar, istihkak iddiası bulunana tebliğ edilir. Üçüncü kişi tarafından 7 gün içinde İcra Mahkemesi nezdinde istihkak davası açılmaması halinde istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılacağından takibin önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Av. Şahin ÇARŞANBALI

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *