0

Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı

 

GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

 

Pratik hayatın içinden bilgi verebilmek için üç türlü yazı yayımlama usulü benimsenebilir. Birincisi ticaret kanunu ve diğer ilgili kanunların madde madde izahı, ikincisi örnek yargıtay kararlarından ilham alarak konuların izahı, üçüncüsü ise güncel ticaret hukuku gelişmelerinden yola çıkılarak konuların basite indirgenerek anlatılmasıdır.

 

Biz Yargıtay ve güncel gelişmelerden yola çıkarak ticaret hukuku yani şirketleri ilgilendiren konuları sizlerin anlayabileceği şekilde “hayatın içinde yaşayan hukuk” mottosu ile sunacağız. Bunun için Yargıtay’ın web sitesindeki emsal karar arama butonu üzerinden “şirket” kavramı ile önümüze çıkan kararlardan yola çıkarak karma şekilde konuları anlatacağız.

Şirketler hukuku yönünde son inceleme mercii Yargıtay 11.Hukuk Dairesidir. Bu daire kararları özelinde mahkemelere taşınmış olan sorunlardan yola çıkarak hukukun sizler için daha anlaşılır olmasını sağlarken şirket kararlarınızda da göz önünde bulundurmanız gerekenler konusunda uyarılarda bulunacağız.

Yargıtay ülkemiz mahkemelerince verilen kararların son inceleme mercii olduğundan verdiği kararlar bizler ve siz uygulamacılar için önemlidir. Bu nedenle şirketlerin izlemesi gereken yollar konusunda öneride bulunurken Yargıtay’ın vermiş olduğu kararları yorumlama ve bu vesileyle şirketlerin tabi olduğu hukuk kurallarını yeniden ele almayı istiyoruz.

 

Yargıtay sitesinde önümüze gelen ekran böyle :

 

 

Karar İçeriği

  1. Hukuk Dairesi         2021/5101 E.  ,  2021/5408 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın şirket genel kurul kararının iptali talebinden kaynaklanmasına dosyada 23. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamının bulunmasına göre, kararın temyiz incelenmesi görevi Yargıtay Yüksek 6. Hukuk Dairesi’ne ait olup, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun’un 21/2. maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/3. maddesi gereğince dosyanın anılan Yüksek Daireye gönderilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın görevli Yargıtay Yüksek 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na GÖNDERİLMESİNE, 05.07.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu kararda bahsi geçen talep genel kurul kararının iptali. Yargıtay usuli bir karar vermiş ve dosyayı görevli olan başka bir daireye göndermiştir. Biz burada bahsi geçen genel kurul iptali konusuna değinelim.

Anonim şirketlerle ilgili en temel bilgilere Türk Ticaret Kanunundan ulaşabiliriz. Kanunun 1.maddesine göre Türk Ticaret Kanunun uygulama alanı bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem fiillerdir. Ticari işletme ise kanunun birinci kitabı altındaki 11.maddede esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme olarak tanımlanmıştır.

Anonim şirketlerle ilgili hükümlerin konumuzla ilgili kısmını Türk Ticaret Kanunu sistematiğinde üst başlık alt başlık hiyararşisi içinde bulmamız gereklidir.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış olanlar dışında, şirketin işletme konusunu gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Genel kurul ise sadece kanunda ve esas sözleşmede açıkça kendisine bırakılan alanlarda karar alabilir.

Anonim şirketler sermaye şirketlerinden biridir. Türk Ticaret Kanununa göre gerçek veya tüzel kişilerin belli miktarda varlıkla ortak olabilecekleri girişimlerdendir. Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali ve butlanı ile ilgili hükümler kanunun 2.kitabının, 4.kısmının, 4.bölümünün G ve H başlıkları altında yer almaktadır.

 

Genel kurul kararlarının kanuna aykırı olması, esas sözleşmeye aykırılık, dürüstlük kuralına aykırılık nedenlerden ötürü iptali istenebilecektir. Bu tür bir dava karar tarihinden itibaren 3 ay içinde açılmalıdır. Dava şirketin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde açılmalıdır.

 

Bu davayı;

 

  • Toplantıda hazır bulunup karara olumsuz oy verenler ve bu muhalefetini tutanağa geçirtenler,
  • Çağrılının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız yere izin verilmediğini ve bu hukuka aykırılıklarını genel kurul kararının alınmasında etkili olduğun ileri saren pay sahipleri,
  • Yönetim kurulu, kararların yerine getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep olacak yönetim kurulu üyelerinden her biri

genel kurulun iptali davasını açabilir. 

GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI

 

Genel kurul kararlarının butlanında dürüstlük kuralına aykırılık istisnası dışında zamanaşımı ve hak düşürücü süre yoktur.

 

Genel kurul kararları ile pay sahiplerinin genel kurula katılma, asgari oy dava ve kanundan doğan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıramaz veya ortadan kaydırılamaz. Yine genel kurul kararları ile pay sahiplerinin bilgi alma, inceleme, denetleme haklarını kanunda belirlenen ölçü dışında sınırlandırılamaz. Şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı karar alınamaz.

 

Bu tür kararlar alındığına tüm ilgililer genel kurul kararların butlanı yani yokluğu davası açabilir. Yokluğun tespiti yenilik doğurucu nitelikte olmayıp açıklayıcı niteliktedir.

 

ÇARŞANBALI HUKUK BÜROSU 

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *